label

Lill Harriet Saundane, FrP

Lill Harriet Saundane, FrP

Utviklings- og funksjonshemmedes rettigheter etter Opplæringsloven skal ikke forsømmes.

Det er dessverre liten tvil om at utviklings- og funksjonshemmedes rettigheter etter Opplæringsloven er blitt forsømt gjennom mange år. Men med FrP i regjering har flere ting blitt bedre. FrP har vært med på å innføre krav om at IKT-løsninger og læremidler i opplærings- og utdanningssektoren må bli universelt utformet innen 1. januar 2021. De nye kravene til design gir skolebarn og studenter lik tilgang til læringsinnhold. De betyr også at foreldre med funksjonsnedsettelser lettere kan følge opp barnas skolehverdag. At universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren betyr at nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler vil kunne brukes av langt flere elever og studenter. Kravet om universell utforming kan hjelpe flere gjennom skole og utdanning og ut i arbeidslivet.

Videre har vi nå har innført en lov som sikrer nulltoleranse mot mobbing. Mobbeombud i alle fylker blir snart en realitet, og et eget nettsted mot mobbing er opprettet. Videre kan fylkesmannen nå bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre. Det betyr at skolen kan få bøter for ikke å følge opp arbeidet mot mobbing. Det er viktig at det får konsekvenser for skoleledelsen og rektor når skolen er handlingslammet og ikke setter inn konkrete tiltak, og dette blir lettere med den nye loven. FrP har også vært med på å få nedsatt en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging under ledelse av professor Thomas Nordahl. Utvalgets anbefalinger skal foreligge våren 2018, og jeg tror vi vil få gode betraktninger fra den, som vi skal sørge for å følge opp. #mittvitnemål

Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for FrP